Συνέδρια


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτούς τους καταλόγους περιλαμβάνονται από τους συνεισφέροντες συγγραφείς ως μέσο για την έγκαιρη διάδοση των επιστημονικών στοιχείων και την τεχνική εργασία σε μη εμπορική βάση .Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα δικαιώματα σε αυτά διατηρούνται από τους δημιουργούς ή από άλλους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας , παρά το γεγονός ότι έχουν προσφέρει τα έργα τους εδώ ηλεκτρονικά . Εννοείται ότι όλα τα άτομα που αντιγράφουν αυτές τις πληροφορίες θα τηρούν τους όρους και τους περιορισμούς που επικαλούνται από τα πνευματικά δικαιώματα κάθε δημιουργού. Αυτά τα έργα δεν επιτρέπεται να αναπαράγονται χωρίς ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.Αποποίηση Ευθυνών

*Ο Χρήστης αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου ,με δική του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων.

*Η Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων & Πρόγνωσης Καιρού παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις , άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιοδήποτε σκοπό.

*Σε καμία περίπτωση η ΟΑΜ&ΠΚ δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.